تقویم سال 1397

شیوه ی کار سیستم تلفن ما چنین است:1. اگر از همان شماره تلفنی که در فرم ثبت کرده اید به ما تلفن کنید، کامپیوتر شماره را خواهد شناخت و شما را مستقیم به ما وصل خواهد کرد.

2. اما اگر از یک شماره تلفن دیگری تماس بگیرید:
الف - شما باید همه ی 10 رقم شماره ی شناسائی خود را وارد کرده و سپس با زدن روی دکمه ی # در دستگاه تلفن خود، آنرا تائید کنید.

ب - سپس "کد تماس تلفنی" را وارد کرده و آنگاه دوباره با زدن روی دکمه ی # در دستگاه تلفن خود، آنرا تائید کنید.