تقویم سال 1397

ماشین حساب ارزی سرویس اینترنتی

برای انتقال ارز به ایران


توجه!

لطفا دقت کنید نرخ های این ماشین حساب برای فرستادن ارز به ایران است و نه برعکس. کار ماشین حساب تومان به ارز این است که برای فرستندگان ارز به ایران محاسبه کند که مثلاً اگر می‌خواهند پنجاه میلیون تومان در ایران دریافت کنند چه مقدار ارز باید به حساب صرافی پارسا واریز کنند.

ماشین حساب تبدیل تومان به ارز

برای استفاده از این ماشین حساب مراحل زیر را انجام دهید:

  • ١ -نوع ارز مورد نظر را انتخاب کنید
  • ٢ -مبلغ مورد نظر برای دریافت بصورت تومان را وارد کنید

نرخ و مبلغ ارز درخواستی به شما نشان داده خواهد شد

١ - انتخاب نوع ارز
٢ - مبلغ تومان
هزینه ارسال حواله
نرخ
مبلغ ارز

ماشین حساب تبدیل ارز به تومان

برای استفاده از این ماشین حساب مراحل زیر را انجام دهید:

  • ١ -نوع ارز مورد نظر را انتخاب کنید
  • ٢ -مبلغ ارز مورد نظر را وارد کنید

سیستم نرخ و مبلغ نهایی را به تومان به شما نشان میدهید

١ - انتخاب نوع ارز
٢ - مبلغ ارز
هزینه ارسال حواله
نرخ
مبلغ دریافتی(تومان)