تقویم سال 1397

پپ *


لطفا اگر شغل شما، در زمره ی یکی از دو گروه زیر است، و یا بستگان نزدیک شما شامل خواهران و برادران، والدین، همسر یا همزی تان، فرزندانتان و همسران آنها عهده دار چنین مشاغلی هستند؛ و یا شریک تجاری کسانی هستید که چنین مشاغلی دارند، روی آن شغل کلیک کنید و فرمی را که ظاهر میشود چاپ و پر نموده، سپس فرم را برای ما پست کنید.

اگر خودتان، بستگان نزدیک تان، و یا شرکای تجاری شما، صاحب یکی از مشاغل زیر نیستند، لطفا فقط روی دکمه " من پپ نیستم" و سپس در فرم تشکیل پرونده، شغل خود را ذکر کنید.


گروه الف:

 1. رئیس کشور
 2. رئیس دولت
 3. وزیر
 4. معاون یا جانشین وزیر
 5. عضو پارلمان
 6. قاضی دیوان عالی
 7. قاضی دادگاه قانون اساسی و یا عضو عالی رتبه دادگاه هائی که تصمیمات اش موردی صادر میشود.
 8. کارمند عالی رتبه حسابرسی کل کشور
 9. عضو هیئت رئیسه بانک مرکزی
 10. سفیر
 11. سرپرست سفارتخانه
 12. افسر عالی رتبه ارتش
 13. عضو هیئت مدیره یا مدیر و یا ناظر یک شرکت دولتی

گروه ب:

دبیرکل، مدیر، و یا عضوهیئت رئیسه سازمان ملل، شورای اروپا، ناتو، سازمان تجارت جهانی و یا سازمانهای بین المللی نظیر اینها


* پپ مخفف Politically Exposed Person است. پپ را میشود به "اشخاصی که از نظر سیاسی در معرض فساد هستند" معنی کرد. مقامات عالی رتبه دولتی، قضائی و نظامی در همه ی کشورهای جهان، بخاطر موقعیت اجتماعی – سیاسی خود، می توانند با سوءاستفاده از موقعیت خود به فساد مالی کشیده شوند و با رشوه خواری و رانت خواری، به ثروت رسیده و آنرا در سطح ملی و بین المللی جابجا کنند. در قوانین جدید مبارزه با پولشوئی، برای جلوگیری از ورود اینگونه پولها به سیستم مالی و بانکی، اعمال کنترل بر کار و پیشه ی افراد لازم تشخیص داده شده است. لذا آگاهی از شغل و موقعیت اجتماعی – سیاسی افرادی که قصد دارند از خدمات جابجائی پول از کشوری به کشور دیگر بهره مند شوند، طبق قوانین مبارزه با پولشوئی در اکثر کشورها اجباری شده است.

تائید می کنم که من پپ نیستم