تقويم سال ١٣٩٨ خورشيدى
PERSIAN CALENDAR - 1398فروردين ١٣٩٨
March-April 2019

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٢

22

١

21

www.sarafiparsa.com

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

٥

25

٤

24

٣

23

١٦

5

١٥

4

١٤

3

١٣

2

١٢

1April

١١

31

١٠

30

٢٣

12

٢٢

11

٢١

10

٢٠

9

١٩

8

١٨

7

١٧

6

٣٠

19

٢٩

18

٢٨

17

٢٧

16

٢٦

15

٢٥

14

٢٤

13

www.sarafiparsa.com

٣١

20

١٢ فروردين = روز جمهورى اسلامى ١ - ٤ فروردين = تعطيلات نوروزى
١٤ فروردين = تولد پیامبر ١٣ فروردين = سيزده بدرارديبهشت ١٣٩٨
April-May 2019

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٦

26

٥

25

٤

24

٣

23

٢

22

١

21

١٣

3

١٢

2

١١

1 May

١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

www.sarafiparsa.com

٣١

21

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

١ ارديبهشت = تولد امام دوازدهم


خرداد ١٣٩٨

May- June 2019

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٣

24

٢

23

١

22

www.sarafiparsa.com

١٠

31

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1 June

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

٣١

21

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

١٤ خرداد = درگذشت آيت الله خمينى ٥ خرداد = شهادت حضرت على
١٥ خرداد = عيد فطر

تير ١٣٩٨
June-July 2019

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١

22

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 July

٩

30

٨

29

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

www.sarafiparsa.com

٣١

22

٣٠

21

٢٩

20

٨ تير = شهادت امام جعفر صادق


امرداد ١٣٩٨
July-August 2019

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٤

26

٣

25

٢

24

١

23

www.sarafiparsa.com

١١

2

١٠

1 Agu

٩

31

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10


٣١

22

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢١ امرداد = عید قربان ٢٠  امرداد = شهادت امام جعفر صادق
٢٩ امرداد = عید غدیر خمشهريور ١٣٩٨
August-September 2019

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
١

23

www.sarafiparsa.com

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

٤

26

٣

25

٢

24

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 Sep

٩

31

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

www.sarafiparsa.com

٣١

22

٣٠

21

١٩ شهریور = عاشورا ١٨ شهریور = تاسوعامهر ١٣٩٨
September-October 2019

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٥

27

٤

26

٣

25

٢

24

١

23

١٢

4

١١

3

١٠

2

٩

1 Oct

٨

30

٧

29

٦

28

١٩

11

١٨

10

١٧

9

١٦

8

١٥

7

١٤

6

١٣

5

٢٦

18

٢٥

17

٢٤

16

٢٣

15

٢٢

14

٢١

13

٢٠

12

www.sarafiparsa.com

٣٠

22

٢٩

21

٢٨

20

٢٧

19

٢٧ مهر = اربعین
آبان ١٣٩٨
October-November 2019

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٣

25

٢

24

١

23

www.sarafiparsa.com

١٠

1 Nov

٩

31

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

٤

26

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٧ آبان = شهادت امام رضا ٥ آبان = درگذشت پیامبر
١٥ آبان = شهادت امام حسن عسگرى


آذر ١٣٩٨
November-December 2019

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
١

22

www.sarafiparsa.com

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 Dec

٩

30

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

www.sarafiparsa.com

٣٠

21دى ١٣٩٨
December 2019- January 2020

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١

22

١٣

3

١٢

2

١١

1Jan 2020

١٠

31

٩

30

٨

29

٧

28

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

www.sarafiparsa.com

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18بهمن ١٣٩٨
January- February 2020

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٤

24

٣

23

٢

22

١

21

www.sarafiparsa.com

١١

31

١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

٥

25

١٨

7

١٧

6

١٦

5

١٥

4

١٤

3

١٣

2

١٢

1 Feb

٢٥

14

٢٤

13

٢٣

12

٢٢

11

٢١

10

٢٠

9

١٩

8

٣٠

19

٢٩

18

٢٨

17

٢٧

16

٢٦

15

٢٢ بهمن = سالروز انقلاب ٩ بهمن = شهادت حضرت فاطمه


اسفند ١٣٩٨
February-March 2020

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٢

21

١

20

www.sarafiparsa.com

٩

28

٨

27

٧

26

٦

25

٥

24

٤

23

٣

22

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1Mars

١٠

29

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7


٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٩ اسفند = روز ملى شدن نفت ١٨ اسفند = ولادت حضرت على