تقويم سال ١٣٩٦ خورشيدى
PERSIAN CALENDAR - 1396فروردين ١٣٩٦
March-April 2017

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٤

24

٣

23

٢

22

١

21

www.sarafiparsa.com

١١

31

١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

٥

25

١٨

7

١٧

6

١٦

5

١٥

4

١٤

3

١٣

2

١٢

1April

٢٥

14

٢٤

13

٢٣

12

٢٢

11

٢١

10

٢٠

9

١٩

8

٣١

20

٣٠

19

٢٩

18

٢٨

17

٢٧

16

٢٦

15

١ - ٤ فروردين = تعطيلات نوروزى
١٢ فروردين = روز جمهورى اسلامى
١٣ فروردين = سيزده بدر

 
ارديبهشت ١٣٩٦
April-May 2017

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
١

21

www.sarafiparsa.com

٨

28

٧

27

٦

26

٥

25

٤

24

٣

23

٢

22

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1May

١٠

30

٩

29

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

www.sarafiparsa.com  

٣١

21

٣٠

20

٥ارديبهشت = عيد مبعث

 خرداد ١٣٩٦

May- June 2017

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١

22

www.sarafiparsa.com

١٢

2

١١

1June

١٠

31

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

www.sarafiparsa.com

٣١

21

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

١٤ خرداد =درگذشت آيت الله خمينى
١٥ خرداد =قيام پانزده خرداد

 

تير ١٣٩٦
June-July 2017

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٢

23

١

22

www.sarafiparsa.com

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 July

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

www.sarafiparsa.com

٣١

22

٥ تير =عيد فطر
٢٩ تير= شهادت امام جعفر صادق

 امرداد ١٣٩٦
July-August 2017

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٦

28

٥

27

٤

26

٣

25

٢

24

١

23

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1Aug

٩

31

٨

30

٧

29

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

www.sarafiparsa.com

٣١

22

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

 شهريور ١٣٩٦
August-September 2017

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٣

25

٢

24

١

23

www.sarafiparsa.com

١٠

1Sep

٩

31

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

٤

26

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

٣١

22

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

١٨ شهريور = عيد غدير 
مهر ١٣٩٦
September-October 2017

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٧

29

٦

28

٥

27

٤

26

٣

25

٢

24

١

23

١٤

6

١٣

5

١٢

4

١١

3

١٠

2

٩

1Oct

٨

30

٢١

13

٢٠

12

١٩

11

١٨

10

١٧

9

١٦

8

١٥

7

٢٨

20

٢٧

19

٢٦

18

٢٥

17

٢٤

16

٢٣

15

٢٢

14

www.sarafiparsa.com

٣٠

22

٢٩

21

٨ مهر = تاسوعا
٩ مهر = عاشورا

 

آبان ١٣٩٦
October-November 2017

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٥

27

٤

26

٣

25

٢

24

١

23

١٢

3

١١

2

١٠

1Nov

٩

31

٨

30

٧

29

٦

28

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

www.sarafiparsa.com

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

١٨ آبان = اربعين
٢٨ آبان = شهادت امام رضا

 

آذر ١٣٩٦
November-December 2017

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٣

24

٢

23

١

22

www.sarafiparsa.com

١٠

1Dec

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

١٥ آذر = ولادت پيامبر

 


دى ١٣٩٦
December 2017- January 2018

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
١

22

www.sarafiparsa.com

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1Jan2018

١٠

31

٩

30

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

www.sarafiparsa.com

٣٠

20

 


بهمن ١٣٩٦
January- February 2018

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٦

26

٥

25

٤

24

٣

23

٢

22

١

21

١٣

2

١٢

1Feb

١١

31

١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٢٠

9

١٩

8

١٨

7

١٧

6

١٦

5

١٥

4

١٤

3

٢٧

16

٢٦

15

٢٥

14

٢٤

13

٢٣

12

٢٢

11

٢١

10

www.sarafiparsa.com

٣٠

19

٢٩

18

٢٨

17

٢٢ بهمن = سالگرد انقلاب

 


اسفند ١٣٩٦
February-March 2018

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٤

23

٣

22

٢

21

١

20

www.sarafiparsa.com

١١

2

١٠

1Mar

٩

28

٨

27

٧

26

٦

25

٥

24

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

www.sarafiparsa.com

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

١ اسفند = شهادت حضرت فاطمه
٢٩ اسفند = روز ملى شدن نفت