فروردين  |  ارديبهشت  |  خرداد  |  تير  |  امرداد  |  شهريور  |  مهر  |  آبان  |  آذر  |  دى  |  بهمن  |  اسفند  


تقويم سال ١٣٩٧ خورشيدى
PERSIAN CALENDAR - 1397

چاپ تقويم بدون عكس چاپ تقويم با عكس:لحظه تحويل سال بوقت اروپاى غربى
سه شنبه ٢٠ مارس ٢٠١٨
ساعت ١٧ و ١٥ دقيقه ٢٨ ثانيه
: لحظه تحويل سال بوقت ايران
سه شنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٦
ساعت ١٩ و ٤٥ دقيقه و ٢٨ ثانيه


فروردين ١٣٩٧
March-April 2018

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٣

23

٢

22

١

21

www.sarafiparsa.com

١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

٥

25

٤

24

١٧

6

١٦

5

١٥

4

١٤

3

١٣

2

١٢

1 April

١١

31

٢٤

13

٢٣

12

٢٢

11

٢١

10

٢٠

9

١٩

8

١٨

7

٣١

20

٣٠

19

٢٩

18

٢٨

17

٢٧

16

٢٦

15

٢٥

14

١١ فروردين = ولادت حضرت على ١ - ٤ فروردين = تعطيلات نوروزى
١٣فروردين = سيزده بدر ١٢ فروردين = روز جمهورى اسلامى
٢٥ فروردين = عيد مبعث

 


ارديبهشت ١٣٩٧
April-May 2018

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٧

27

٦

26

٥

25

٤

24

٣

23

٢

22

١

21

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1 May

١٠

30

٩

29

٨

28

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

www.sarafiparsa.com

٣١

21

٣٠

20

٢٩

19

١٢ ارديبهشت = تولد امام دوازدهم

 


خرداد ١٣٩٧

May- June 2018

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٤

25

٣

24

٢

23

١

22

www.sarafiparsa.com  

١١

1 June

١٠

31

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

٣١

21

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

١٥ خرداد = قيام ١٥ خرداد ١٤ خرداد = درگذشت آيت الله خمينى
١٦ خرداد = شهادت حضرت على

 


تير ١٣٩٧
June-July 2018

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
١

22

www.sarafiparsa.com  

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 July

٩

30

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

www.sarafiparsa.com

٣١

22

٣٠

21

١٨ تير = شهادت امام جعفر صادق

 


امرداد ١٣٩٧
July-August 2018

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٥

27

٤

26

٣

25

٢

24

١

23

١٢

3

١١

2

١٠

1 Aug

٩

31

٨

30

٧

29

٦

28

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

www.sarafiparsa.com

٣١

22

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٣١  امرداد = عید قربان

 


شهريور ١٣٩٧
August-September 2018

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٢

24

١

23

www.sarafiparsa.com

٩

31

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

٤

26

٣

25

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 Sep

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

www.sarafiparsa.com

٣١

22

٢٨ شهريور = تاسوعا ٨ شهريور = عيد غدير خم
٢٩ شهريور = عاشورا

 


مهر ١٣٩٧
September-October 2018

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٦

28

٥

27

٤

26

٣

25

٢

24

١

23

١٣

5

١٢

4

١١

3

١٠

2

٩

1 Oct

٨

30

٧

29

٢٠

12

١٩

11

١٨

10

١٧

9

١٦

8

١٥

7

١٤

6

٢٧

19

٢٦

18

٢٥

17

٢٤

16

٢٣

15

٢٢

14

٢١

13

www.sarafiparsa.com

٣٠

22

٢٩

21

٢٨

20

 


آبان ١٣٩٧
October-November 2018

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٤

26

٣

25

٢

24

١

23

www.sarafiparsa.com

١١

2

١٠

1 Nov

٩

31

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

١٦ آبان = درگذشت پيامبر ٨ آبان = اربعین
١٧ آبان = شهادت امام رضا

 


آذر ١٣٩٧
November-December 2018

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٢

23

١

22

www.sarafiparsa.com

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 Dec

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٤ آذر = ولادت پيامبر

 


دى ١٣٩٧
December 2018- January 2019

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١

22

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1Jan 2019

١٠

31

٩

30

٨

29

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

www.sarafiparsa.com

٣٠

20

٢٩

19

 


بهمن ١٣٩٧
January- February 2019

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٥

25

٤

24

٣

23

٢

22

١

21

١٢

1 Feb

١١

31

١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

١٩

8

١٨

7

١٧

6

١٦

5

١٥

4

١٤

3

١٣

2

٢٦

15

٢٥

14

٢٤

13

٢٣

12

٢٢

11

٢١

10

٢٠

9

٣٠

19

٢٩

18

٢٨

17

٢٧

16

٢٢ بهمن = سالروز انقلاب ٢٠ بهمن = شهادت حضرت فاطمه

 


اسفند ١٣٩٧
February-March 2019

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٣

22

٢

21

١

20

www.sarafiparsa.com

١٠

1 Mar

٩

28

٨

27

٧

26

٦

25

٥

24

٤

23

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٩ اسفند = روز ملى شدن نفت

چاپ تقويم بدون عكس چاپ تقويم با عكس