فروردين  |  ارديبهشت  |  خرداد  |  تير  |  امرداد  |  شهريور  |  مهر  |  آبان  |  آذر  |  دى  |  بهمن  |  اسفند  


تقويم سال ١٣٩٥ خورشيدى
PERSIAN CALENDAR - 1395

چاپ تقويم بدون عكس چاپ تقويم با عكس: لحظه تحويل سال بوقت اروپاى غربى
يكشنبه ٢٠ مارس ٢٠١٦
ساعت ٥ و ٣٠ دقيقه و ١٢ ثانيه
: لحظه تحويل سال بوقت ايران
يكشنبه ١ فروردين ١٣٩٥
ساعت ٨ و صفر دقيقه و ١٢ ثانيه


فروردين ١٣٩٥
March-April 2016

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٦

25

٥

24

٤

23

٣

22

٢

21

١

20

١٣

1 April

١٢

31

١١

30

١٠

29

٩

28

٨

27

٧

26

٢٠

8

١٩

7

١٨

6

١٧

5

١٦

4

١٥

3

١٤

2

٢٧

15

٢٦

14

٢٥

13

٢٤

12

٢٣

11

٢٢

10

٢١

9

www.sarafiparsa.com

٣١

19

٣٠

18

٢٩

17

٢٨

16

١ - ٤ فروردين = تعطيلات نوروزى
١٢ فروردين = روز جمهورى اسلامى

 


ارديبهشت ١٣٩٥
April-May 2016

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٣

22

٢

21

١

20

www.sarafiparsa.com  

١٠

29

٩

28

٨

27

٧

26

٦

25

٥

24

٤

23

١٧

6

١٦

5

١٥

4

١٤

3

١٣

2

١٢

1 May

١١

30

٢٤

13

٢٣

12

٢٢

11

٢١

10

٢٠

9

١٩

8

١٨

7

٣١

20

٣٠

19

٢٩

18

٢٨

17

٢٧

16

٢٦

15

٢٥

14

٢ ارديبهشت = تولد حضرت على
١٦ ارديبهشت = مبعث پیامبر

 


خرداد ١٣٩٥

May- June 2016

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٧

27

٦

26

٥

25

٤

24

٣

23

٢

22

١

21

١٤

3

١٣

2

١٢

1 June

١١

31

١٠

30

٩

29

٨

28

٢١

10

٢٠

9

١٩

8

١٨

7

١٧

6

١٦

5

١٥

4

٢٨

17

٢٧

16

٢٦

15

٢٥

14

٢٤

13

٢٣

12

٢٢

11

www.sarafiparsa.com  

٣١

20

٣٠

19

٢٩

18

٢  خرداد = تولد امام دوازدهم
١٥ خرداد = قيام ١٥ خرداد

 


تير ١٣٩٥
June-July 2016

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٤

24

٣

23

٢

22

١

21

www.sarafiparsa.com

١١

1 July

١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

٥

25

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

٣١

21

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

١٦ تير = عيد فطر
١٧ تير = عيد فطر

 


امرداد ١٣٩٥
July-August 2016

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
١

22

www.sarafiparsa.com

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1 Aug

١٠

31

٩

30

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٣١

21

٣٠

20

٩  امرداد = شهادت امام جعفر صادق

 


شهريور ١٣٩٥
August-September 2016

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١

22

١٢

2

١١

1 Sep

١٠

31

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

www.sarafiparsa.com

٣١

21

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٢ شهريور = عيد قربان
٣٠ شهريور = عيد غدير خم

 


مهر ١٣٩٥
September-October 2016

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٢

23

١

22

www.sarafiparsa.com

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 Oct

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٠ مهر = تاسوعا
٢١ مهر = عاشورا

 


آبان ١٣٩٥
October-November 2016

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١

22

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1 Nov

١٠

31

٩

30

٨

29

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

www.sarafiparsa.com

٣٠

20

٢٩

19

٣٠ آبان = اربعين

 


آذر ١٣٩٥
November-December 2016

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٥

25

٤

24

٣

23

٢

22

١

21

١٢

2

١١

1 Dec

١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

www.sarafiparsa.com

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٨ آذر = درگذشت پیامبر
١٠ آذر = شهادت امام رضا
٢٧ آذر = تولد پیامبر

 


دى ١٣٩٥
December 2016- January 2017

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٣

23

٢

22

١

21

www.sarafiparsa.com

١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

٥

25

٤

24

١٧

6

١٦

5

١٥

4

١٤

3

١٣

2

١٢

1 Jan2017

١١

31

٢٤

13

٢٣

12

٢٢

11

٢١

10

٢٠

9

١٩

8

١٨

7

٣٠

19

٢٩

18

٢٨

17

٢٧

16

٢٦

15

٢٥

14

 


بهمن ١٣٩٥
January- February 2017

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
١

20

www.sarafiparsa.com

٨

27

٧

26

٦

25

٥

24

٤

23

٣

22

٢

21

١٥

3

١٤

2

١٣

1 Feb

١٢

31

١١

30

١٠

29

٩

28

٢٢

10

٢١

9

٢٠

8

١٩

7

١٨

6

١٧

5

١٦

4

٢٩

17

٢٨

16

٢٧

15

٢٦

14

٢٥

13

٢٤

12

٢٣

11

www.sarafiparsa.com

٣٠

18

 


اسفند ١٣٩٥
February-March 2017

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٦

24

٥

23

٤

22

٣

21

٢

20

١

19

١٣

3

١٢

2

١١

1 Mar

١٠

28

٩

27

٨

26

٧

25

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

143

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

www.sarafiparsa.com

٢٩

19

٢٨

18

١٢ اسفند = شهادت حضرت فاطمه
٢٩ اسفند = روز ملى شدن نفت

چاپ تقويم بدون عكس چاپ تقويم با عكس