فروردين  |  ارديبهشت  |  خرداد  |  تير  |  امرداد  |  شهريور  |  مهر  |  آبان  |  آذر  |  دى  |  بهمن  |  اسفند  


تقويم سال ١٣٩٣ خورشيدى
PERSIAN CALENDAR - 1393

چاپ تقويم بدون عكس چاپ تقويم با عكس: لحظه تحويل سال بوقت اروپاى غربى
پنج شنبه ٢٠ مارس ٢٠١٤
ساعت ١٧ و ٥٧ دقيقه و ٧ ثانيه
: لحظه تحويل سال بوقت ايران
پنج شنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٢
ساعت ٢٠ و ٢٧ دقيقه و ٧ ثانيه


فروردين ١٣٩٣
March-April 2014

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
١

21

www.sarafiparsa.com

٨

28

٧

27

٦

26

٥

25

٤

24

٣

23

٢

22

١٥

4

١٤

3

١٣

2

١٢

1 April

١١

31

١٠

30

٩

29

٢٢

11

٢١

10

٢٠

9

١٩

8

١٨

7

١٧

6

١٦

5

٢٩

18

٢٨

17

٢٧

16

٢٦

15

٢٥

14

٢٤

13

٢٣

12

www.sarafiparsa.com

٣١

20

٣٠

19

١٢ فروردين = روز جمهورى اسلامى ١ - ٤ فروردين = تعطيلات نوروزى
١٤فروردين = شهادت حضرت فاطمه ١٣ فروردين = سيزده بدر

 


ارديبهشت ١٣٩٣
April-May 2014

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٥

25

٤

24

٣

23

٢

22

١

21

١٢

2

١١

1 May

١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

www.sarafiparsa.com

٣١

21

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٣ ارديبهشت = ولادت حضرت على

 


خرداد ١٣٩٣

May- June 2014

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٢

23

١

22

www.sarafiparsa.com  

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1 June

١٠

31

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

www.sarafiparsa.com  

٣١

21

١٤ خرداد = درگذشت آيت الله خمينى ٦ خرداد = عيد مبعث
١٥ خرداد = قيام ١٥ خرداد

 


تير ١٣٩٣
June-July 2014

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١

22

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 July

٩

30

٨

29

٧

28

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

www.sarafiparsa.com

٣١

22

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٨ تير = شهادت حضرت على

 


امرداد ١٣٩٣
July-August 2014

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٣

25

٢

24

١

23

www.sarafiparsa.com

١٠

1 Agu

٩

31

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

٤

26

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

٣١

22

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٨  امرداد = تعطیل به مناسبت عید فطر ٧  امرداد = عید فطر

 


شهريور ١٣٩٣
August-September 2014

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٧

29

٦

28

٥

27

٤

26

٣

25

٢

24

١

23

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 Sep

٩

31

٨

30

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

www.sarafiparsa.com

٣١

22

٣٠

21

٢٩

20

 


مهر ١٣٩٣
September-October 2014

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٤

26

٣

25

٢

24

١

23

www.sarafiparsa.com

١١

3

١٠

2

٩

1 Oct

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

١٨

10

١٧

9

١٦

8

١٥

7

١٤

6

١٣

5

١٢

4

٢٥

17

٢٤

16

٢٣

15

٢٢

14

٢١

13

٢٠

12

١٩

11

٣٠

22

٢٩

21

٢٨

20

٢٧

19

٢٦

18

٢١ مهر = عید غدیر خم ١٣ مهر = عید قربان

 


آبان ١٣٩٣
October-November 2014

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٢

24

١

23

www.sarafiparsa.com

٩

31

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

٤

26

٣

25

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 Nov

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

١٣ آبان = عاشورا ١٢ آبان = تاسوعا

 


آذر ١٣٩٣
November-December 2014

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١

22

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 Dec

٩

30

٨

29

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

www.sarafiparsa.com

٣٠

21

٢٩

20

٣٠ آذر = درگذشت پيامبر ٢٢ آذر = اربعین

 


دى ١٣٩٣
December 2014- January 2015

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١

22

١٢

2

١١

1 Jan

١٠

31

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

www.sarafiparsa.com

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢ دى = شهادت امام رضا

 


بهمن ١٣٩٣
January- February 2015

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٣

23

٢

22

١

21

www.sarafiparsa.com

١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

٥

25

٤

24

١٧

6

١٦

5

١٥

4

١٤

3

١٣

2

١٢

1 Feb

١١

31

٢٤

13

٢٣

12

٢٢

11

٢١

10

٢٠

9

١٩

8

١٨

7

٣٠

19

٢٩

18

٢٨

17

٢٧

16

٢٦

15

٢٥

14

٢٢ بهمن = سالروز انقلاب

 


اسفند ١٣٩٣
February-March 2015

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
١

20

www.sarafiparsa.com

٨

27

٧

26

٦

25

٥

24

٤

23

٣

22

٢

21

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 Mar

٩

28

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٩ اسفند = روز ملى شدن نفت

چاپ تقويم بدون عكس چاپ تقويم با عكس