فروردين  |  ارديبهشت  |  خرداد  |  تير  |  امرداد  |  شهريور  |  مهر  |  آبان  |  آذر  |  دى  |  بهمن  |  اسفند  


تقويم سال ١٣٩٢ خورشيدى
PERSIAN CALENDAR - 1392

چاپ تقويم بدون عكس چاپ تقويم با عكس: لحظه تحويل سال بوقت اروپاى غربى
چهارشنبه ٢٠ مارس ٢٠١٣
ساعت ١٢و ١ دقيقه و ٥٦ ثانيه
: لحظه تحويل سال بوقت ايران
چهارشنبه ٣٠ اسفند ١٣٩٢
ساعت ١٤ و ٣١ دقيقه و ٥٦ ثانيه


فروردين ١٣٩٢
March-April 2013

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٢

22

١

21

www.sarafiparsa.com

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

٥

25

٤

24

٣

23

١٦

5

١٥

4

١٤

3

١٣

2

١٢

1April

١١

31

١٠

30

٢٣

12

٢٢

11

٢١

10

٢٠

9

١٩

8

١٨

7

١٧

6

٣٠

19

٢٩

18

٢٨

17

٢٧

16

٢٦

15

٢٥

14

٢٤

13

www.sarafiparsa.com

٣١

20

١٢ فروردين = روز جمهورى اسلامى ١ - ٤ فروردين = تعظيلات نوروزى
٢٥ فروردين = شهادت حضرت فاطمه ١٣ فروردين = سيزده بدر

 


ارديبهشت ١٣٩٢
April-May 2013

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٦

26

٥

25

٤

24

٣

23

٢

22

١

21

١٣

3

١٢

2

١١

1May

١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

www.sarafiparsa.com

٣١

21

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

 


خرداد ١٣٩٢

May- June 2013

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٣

24

٢

23

١

22

www.sarafiparsa.com

١٠

31

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1June

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

٣١

21

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

١٤ خرداد =درگذشت آيت الله خمينى
١٥ خرداد =قيام پانزده خرداد

 


تير ١٣٩٢
June-July 2013

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١

22

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1July

٩

30

٨

29

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

www.sarafiparsa.com

٣١

22

٣٠

21

٢٩

20

٣ تير =ولادت امام دوازدهم

 


امرداد ١٣٩٢
July-August 2013

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٤

26

٣

25

٢

24

١

23

www.sarafiparsa.com

١١

2

١٠

1Aug

٩

31

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

٣١

22

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٨ امرداد =شهادت حضرت على

 


شهريور ١٣٩٢
August-September 2013

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
١

23

www.sarafiparsa.com

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

٤

26

٣

25

٢

24

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 Sep

٩

31

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

www.sarafiparsa.com

٣١

22

٣٠

21

١١ شهريور = شهادت امام جعفر صادق 


مهر ١٣٩٢
September-October 2013

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٥

27

٤

26

٣

25

٢

24

١

23

١٢

4

١١

3

١٠

2

٩

1Oct

٨

30

٧

29

٦

28

١٩

11

١٨

10

١٧

9

١٦

8

١٥

7

١٤

6

١٣

5

٢٦

18

٢٥

17

٢٤

16

٢٣

15

٢٢

14

٢١

13

٢٠

12

www.sarafiparsa.com

٣٠

22

٢٩

21

٢٨

20

٢٧

19

٢٤ مهر = عيد قربان


 


آبان ١٣٩٢
October-November 2013

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٣

25

٢

24

١

23

www.sarafiparsa.com

١٠

1Nov

٩

31

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

٤

26

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٢ آبان = تاسوعا ٢ آبان = عيد غدير خم
٢٤ آبان = عاشورا

 


آذر ١٣٩٢
November-December 2013

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
١

22

www.sarafiparsa.com

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1Dec

٩

30

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

www.sarafiparsa.com

٣٠

21

 


دى ١٣٩٢
December 2013- January 2014

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١

22

١٣

3

١٢

2

١١

1Jan2014

١٠

31

٩

30

٨

29

٧

28

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

www.sarafiparsa.com

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

١٠ دى = درگذشت پيامبر ٢ دى = اربعين حسينى
٢٩ دى = ولادت پيامبر ١٢ دى = شهادت امام رضا

 


بهمن ١٣٩٢
January- February 2014

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٤

24

٣

23

٢

22

١

21

www.sarafiparsa.com

١١

31

١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

٥

25

١٨

7

١٧

6

١٦

5

١٥

4

١٤

3

١٣

2

١٢

1Feb

٢٥

14

٢٤

13

٢٣

12

٢٢

11

٢١

10

٢٠

9

١٩

8

٣٠

19

٢٩

18

٢٨

17

٢٧

16

٢٦

15

٢٢ بهمن = سالگرد انقلاب

 


اسفند ١٣٩٢
February-March 2014

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٢

21

١

20

www.sarafiparsa.com

٩

28

٨

27

٧

26

٦

25

٥

24

٤

23

٣

22

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1Mar

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8


٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٩ اسفند = روز ملى شدن نفت

چاپ تقويم بدون عكس چاپ تقويم با عكس