توجه !
در روز جمعه 2 سپتامبر بخش سرویس تلفنی صرافی پارسا برای شرکت در یک دوره کوتاه آموزشی یک روزه بسته خواهد بود. اما بخش سرویس اینترنتی باز و طبق روال همیشگی به کار خود ادامه می دهد.

صرافی پارسا

صراف رسمی با سالها تجربه از 1985

ایستگاه مرکزی راه آهن برس

بنای تاریخی ایستگاه مرکزی راه آهن برس در سوئد
دفتر مرکزی صرافی پارسا در طبقه دوم این بنا قرار گرفته است

Parsa Exchange(Sarafi Parsa) located at Boras’ Central Station’s historical building