توجه !
ما سرگرم انجام تغییرات فنی بر روی سایت صرافی پارسا هستیم. اختلال و بهم ریختگی در صفحات سایت تا بیستم اوت (آگوست) وجود خواهد داشت. از بردباری و همکاری شما سپاسگزاریم.

صرافی پارسا

صراف رسمی با سالها تجربه از 1985

ایستگاه مرکزی راه آهن برس

بنای تاریخی ایستگاه مرکزی راه آهن برس در سوئد
دفتر مرکزی صرافی پارسا در طبقه دوم این بنا قرار گرفته است

Parsa Exchange(Sarafi Parsa) located at Boras’ Central Station’s historical building